fbpx
ขั้นตอนการรับของที่ระลึก

ตรวจสอบหมายเลขวิ่ง (ประกาศเดือนตุลาคม 2564)

ปริ้น และ กรอกแบบฟอร์มยินยอม พร้อมลงนาม

วันและเวลา

นักกีฬาสามารถมารับของที่ระลึกได้เฉพาะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม (13.00 – 21.00 น.)

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม (09.00 – 15.00 น.)

เอกสารที่ต้องนำมาเพื่อรับของที่ระลึก

บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

อีเมลยืนยันการสมัคร

แบบฟอร์มยินยอมที่ลงนามแล้ว

กรณีไม่มารับดัวยตนเอง นักกีฬาจะต้องกรอกและลงนาม ‘หนังสือมอบอำนาจ’ เพื่อรับของที่ระลึก พร้อมเอกสารข้างต้น

สถานที่

ลากูน่า โกรฟ (ลากูน่า ภูเก็ต)