ขั้นตอนการรับของที่ระลึก

ตรวจสอบหมายเลขวิ่ง

ปริ้น และ กรอกแบบฟอร์มยินยอม พร้อมลงนาม

วันและเวลา

นักกีฬาสามารถมารับของที่ระลึกได้เฉพาะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม (13.00 – 21.00 น.)

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม (09.00 – 16.00 น.)

เอกสารที่ต้องนำมาเพื่อรับของที่ระลึก

บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

แบบฟอร์มยินยอมที่ลงนามแล้ว

กรณีไม่มารับดัวยตนเอง นักกีฬาจะต้องกรอกและลงนาม ‘หนังสือมอบอำนาจ’ เพื่อรับของที่ระลึก พร้อมเอกสารข้างต้น

สถานที่

ลากูน่า โกรฟ (เต็นท์ใหญ่) ลากูน่า ภูเก็ต